Si e përdorni metodën e kapitalit neto?
Si e përdorni metodën e kapitalit neto?

Video: Si e përdorni metodën e kapitalit neto?

Video: Si e përdorni metodën e kapitalit neto?
Video: ciklamen, sekretet dhe kujdesi për bimët e bukura 2023, Dhjetor
Anonim

Kur kompania e investuar paguan një divident në para, vlera e aktiveve të saj neto zvogëlohet. Duke përdorur metodën e kapitalit neto , shoqëria investitore që merr dividendin regjistron një rritje të bilancit të saj në para, por ndërkohë raporton një ulje të vlerës kontabël të investimit të saj.

Gjithashtu, cila është metoda e ekuitetit të kontabilitetit?

Metoda e kapitalit neto në Kontabiliteti është procesi i trajtimit të investimeve në shoqëritë e asociuara. Pjesa proporcionale e investitorit në të ardhurat neto të shoqërisë së asociuar rrit investimin (dhe një humbje neto e zvogëlon investimin), dhe pagesat proporcionale të dividentëve e zvogëlojnë atë.

Gjithashtu, si e përdorni metodën e kapitalit neto të kontabilitetit për investimet? Nën metoda e kapitalit neto , investitor fillon si bazë me koston e origjinalit të tij investim në të investuarin, dhe më pas në periudhat pasuese njeh pjesën e tij në fitimet ose humbjet e të investuarit, si rregullime të tij origjinale investim siç vihet re në bilancin e saj, dhe gjithashtu në e investitorit

Në këtë mënyrë, çfarë është metoda e kostos dhe metoda e kapitalit neto?

Nën metoda e kapitalit neto , ju përditësoni vlerën kontabël të investimit tuaj me pjesën tuaj të të ardhurave ose humbjeve të të investuarit. Në metoda e kostos , nuk e rritni kurrë vlerën kontabël të aksioneve për shkak të rritjes së vlerës së drejtë të tregut.

Cili është ndryshimi midis metodës së kapitalit neto dhe konsolidimit?

Duke u konsoliduar pasqyrat financiare përfshijnë kombinimin e pasqyrave të të ardhurave dhe bilanceve të firmave së bashku për të formuar një pasqyrë. Të metoda e kapitalit neto nuk kombinon llogaritë në pasqyra, por ajo kontabilizon investimin si aktiv dhe llogarit të ardhurat e marra nga filiali.

Recommended: